Stomatologia RTG

dokumentacja / nadzór / testy

1. Odbiór pracowni RTG

Wykonywanie działalności polegającej na uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące oraz na uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w tym pracowni rentgenowskich wymaga zezwolenia (Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo Atomowe, tekst ujednolicony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2012 r. Dz.U. 2012 nr 0 poz. 264).

W związku z czym proponujemy Państwu niezbędną pomoc w przebrnięciu przez proces uruchomienia pracowni RTG. Począwszy od wyboru urządzenia, jego umiejscowienia w gabinecie, poprzez przygotowanie projektu osłon stałych oraz odpowiedniej dokumentacji a skończywszy na pomocy podczas kontroli odbiorowej aparatu przeprowadzanej przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną.

Oferujemy Państwu profesjonalną oraz rzetelną pomoc.

2. Wymagana dokumentacja

Poniżej przedstawiamy listę dokumentów oraz wymagań stawianych przez WSSE w przypadku uruchomienia aparatu RTG:

 1. Badania lekarskie lekarza specjalisty z uprawnieniami typu "J"
 2. Szkolenie Ochrony Radiologicznej Pacjenta
 3. Projekt Osłon Stałych gabinetu rtg
 4. Testy akceptacyjne aparatów rtg
 5. Testy specjalistyczne aparatów rtg
 6. Ocena dawek otrzymywanych przez pracowników
 7. Nadzór Inspektor Ochrony Radiologicznej
 8. Dokument potwierdzający powołanie Inspektora OR
 9. Certyfikat potwierdzający uprawnienia Inspektora OR
 10. Protokół z przeglądu wentylacji
 11. Informacja dla kobiet w ciąży o zastosowaniu promieniowania rtg w badaniu
 12. Oznakowanie drzwi gabinetów
 13. Książka kontroli
 14. Księga jakości oraz procedury
 15. Ewidencja orzeczeń lekarskich osób wykonujących zdjęcia RTG
 16. Ewidencja ważności certyfikatów ORP osób wykonujących zdjęcia RTG
 17. Instrukcje obsługi aparatów
 18. Zbiór aktualnych przepisów prawnych dotyczących promieniowania rentgenowskiego
 19. Zakładowy plan postępowania awaryjnego
 20. Program szkoleń
 21. Instrukcja ochrony radiologicznej
 22. Zapisy parametrów ekspozycji
 23. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 24. Odpis z KRS

3. Nadzór Inspektora Ochrony Radiologicznej

Wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność wymagającą zezwolenia sprawuje osoba, która posiada uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej typu RTG-S lub RTG-R.

Oferując Państwu nasze usługi w ramach uprawnień Inspektora Ochrony Radiologicznej zapewniamy:

 • nadzór nad prowadzeniem dokumentacji dotyczącej ochrony radiologicznej
 • nadzór nad sprawnym działaniem aparatury rentgenowskiej, dozymetrycznej oraz aparatury do wykonywania testów wewnętrznej kontroli parametrów aparatury rentgenowskiej
 • nadzór nad wykonywaniem podstawowych i specjalistycznych testów wewnętrznej kontroli parametrów aparatury rentgenowskiej
 • nadzór nad spełnieniem warunków dopuszczających pracowników do zatrudnienia na danym stanowisku pracy, w tym niezbędnych szkoleń pracowników na stanowisku pracy w zakresie ochrony radiologicznej
 • współpracujemy z organami nadzoru nad pracowniami rtg

4. Testy

Urządzenia radiologiczne podlegają testom z zakresu kontroli fizycznych parametrów. Testy te dzielą się na:

 • testy odbiorcze (akceptacyjne) - wykonywane są przez uprawnionych przedstawicieli dostawcy i użytkownika.
 • testy eksploatacyjne - wykonywane są na koszt użytkownika urządzenia radiologicznego z częstością określoną w załączniku nr 6 do rozporządzenia MZ z dnia 18 lutego 2011 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 265 z póź. zmian.).

W aparatach rtg stosowanych w stomatologii, rentgenodiagnostyce oraz radiologii zabiegowej testy eksploatacyjne dzielą się na testy:

 • podstawowe - wykonywane są przez pracowników jednostki ochrony zdrowia upoważnionych do obsługi urządzeń radiologicznych.
 • specjalistyczne - wykonywane są przez podmioty posiadające akredytację w rozumieniu ustawy Prezydenta RP z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166 poz. 1360).

Oferujemy Państwu wykonywanie kontroli z zakresu testów podstawowych oraz doradztwo w kwestii doboru osłon osobistych, wyborze firmy wykonującej testy specjalistyczne oraz rodzaju dozymetrii w zależności od Państwa preferencji.